๑๖/๑๐/๕๒

447 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552) มรภ.อุบลราชธานี

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนรูปแทรมโปลีน
รศ.ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง

เพียงเสี้ยวหนึ่งของคลื่น
รศ.ดร.ประสาร ไชยณรงค์

การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของวัสดุโครงสร้างนาโนที่เตรียมจาก SiO2
ผศ.พัฒนสุข ชำนินอก

ฟังก์ชันเชิงซ้อน
รศ.ชาญชัย สุกใส

การสอนคณิตศาสตร์ตามปกติวิสัย
ผศ.มารศรี แนวจำปา

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ผศ.วันเพ็ญ ภูติจันทร์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.สุพรรนี อะโอกิ

ระลึกถึง Gregor Johann Mendel บิดาแห่งพันธุศาสตร์
ดร.สุพรรนี อะโอกิ

ความหลากหลายวทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ปริญญา มูลสิน

การวิเคราะห์หาสารพิษเมทโธมิลตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผศ.พิพม์พัฒน์ สิมะวัฒนะ

การศึกษาสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคจากใบมะกรูด
อาจารย์อมรรัตน์ วงษ์กลม, อาจารย์พจนี บุญวิทย์, อาจารย์มณีวรรณ แสงลับ, รินทร์จง ลวงไลทอง

การศึกษาการหมักขยะมูลฝอยกับมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ด้วยบ่อคอนกรีตแบบกลม
ดร.อนุชา เพียรชนะ และ ภูมิพงษ์ นวลศิริ

เหตุผลที่ (ทน) ใช้ t-test
ผศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา

การศึกษาและพัฒนาการวิเคราะห์ซีโอดีโดยวิธีย่อส่วนในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
Yupaporn Amnath, Supatpong Mattaraj, Htanatsanee Somboon and Teerawan Bhuntosang

การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงในน้ำผักผลไม้บรรจุขวดที่จำหน่ายตามท้องตลาดเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี และเขตเทศบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ธีรวรรณ บุญโทแสง

แบบจำลองการไหลของน้ำภายในท่อแบบร่องเว้าโดยวิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล
อาจารย์ฐิติพงษ์ อุ่นใจ, ปทุมวดี แซ่จู

การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ขัตติยา น้ำยาทอง

การศึกษาปัจจัยระดับแรงงานและปัจจัยระดับโครงการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
อาจารย์นันทวัน น้ำยาทอง

ความเหมาะสมในการใช้สถิติทดสอบไคกำลังสองในการทดสอบความเป็นอิสระสำหรับข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่าง
อาจารย์ขจิตา มัชฌิมา

พืชหายากในวิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์จักรพงค์ แท่งทอง

“แมงกะพรุนน้ำจืด” ร่มพิษแห่งสายน้ำ
อาจารย์ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม

แมลงไม่โกหก
อาจารย์ไพฑูรย์ แสนบัวหลวง, ผช.ดร.กันทิม สุวรรณพงศ์

เอนไซม์เพื่อชีวิต
อาจารย์ว่าที่ ร.ต.จาตุรงค์ จงจีน

บทความเรื่อง รู้ทันโรคชินคุนกุนยา (Chikungunya)
อาจารย์ศศิธร ธงชัย

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์คมสันต์ ธงชัย, อาจารย์ณัฐพงศ์ เคลือศิริ, อาจารย์ธนัสนี สมบูรณ์

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
อาจารย์สมถวิล ขันเขตต์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สมการลากรแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทองใบ บุญยี่

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อัมพร พรมลี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางนารี ศัพทานนท์

446 Newsletter Science(2551 - 2552) ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด และ คณะ

ทีวีจัมโบ้
ผศ.จรัส บุณยธรรมา

การหาปริพันธ์ตามเส้น
รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา

การเลือกเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
อ.ประพจน์ ดำรงสุทธิพงศ์

เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง (WiMax)
นายกิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์

พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
อ.ประดับรัฐ ประจันเขตต์

กลยุทธ์ในการทดสอบอนุกรม (Strategies for Testing Series)
ผศ.บุญฤดี แสงจันทร์

445 วารสารวิทยาศาสตร์อันดามัน (2552) มรภ.ภูเก็ต

ความหลากหลายและการพัฒนาศักยภาพสาหร่ายชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ 1)
มัณฑนา นวลเจริญและคณะ

ขนมปังกรอบจากแป้งข้าวเจ้าหอมนิลเพิ่มแคลเซียมจากกระดูกปลา
จุรีมาศ ดีอำมาตย์, ขนิษฐา พูนผลกุล, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ และ สมบัติ ขอทวีวัฒนา

การเพาะเลี้ยงสปอร์เฟิร์นชายผ้าสีดำในสภาพปลอดเชื้อ
โสภา ชูเพ็ง, นัสรินทร์ ช่างเหล็ก และ ปิยวรรณ แซ่ลิ้ม

ผลการเจริญเติบโตของหอยหวานที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน
นิรุทธิ์ สุขเกษม, คุณนิธี ลีลารัศมี และ สุลัยญา มูสา

การวิเคราะห์สารแอนติออกซิแดนท์ในฝรั่งโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
จันทิมา พันธ์ศรี, สุภาพร แสงศรีจันทร์ และ ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล

การประเมินศักยภาพลุ่มน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ฝังกลบขยะในจังหวัดภูเก็ต
สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์, กนกพร บูชาบุญ, รัชนีวรรณ หมื่นพันธุ์ และ พหล รงค์กุล

การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมด้านขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน
ณัฐกร ชีประวัติชัย และ คณะ

เครื่องผนึกถุงสุญญากาศแบบแยกชิ้นส่วน
สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร และ ประทีป กุลปาลานนท์

Catecthis : สารมหัศจรรย์ในชา
อนิตทยา กังแฮ

พริก : คุณค่าของความเผ็ด
ธนวรรณ์ ไชยจำรัส

การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ : สำคัญไฉน
จิรภา สุขยัง

ขอต้อนรับสู่ยุค Zettabyte
กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ

นวัตกรรมใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้นโดยปราศจากผลข้างเคียง
สมชัย วงศ์บันเทิง

445 วารสารวิทยาศาสตร์อันดามัน (2552) มรภ.ภูเก็ต

วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า
ผศ.ดร.ประภา กาหยี

2009 ปีดาราศาสตร์สากล : คนไทยได้อะไร
ศักดิ์ชาย เพชรช่วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ณัฎฐพงศ์ ถือดำ

ประเทศไทย : เรือน้อยในทะเลไร้พรมแดน
รังสรรค์ พลสมัคร

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : มหันตภัยยุคไฮเทค
นิติญา สังขนันท์
สีย้อมบาติก
สายธาร ทองพร้อม
จิราวรรณ เล่นทัศน์

Cloud Computing : ประมวลผลสุดขอบฟ้า
กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ

ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
นาซีฮะห์ จามะ

แรงงานนอกระบบ : วิถีชีวิต วิถีชุมชน และความปลอดภัยในการทำงาน
อนิรุจน์ มะโนธรรม

ไข้หวัดระบาด : ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H5N1)
ชญานิศ ลือวานิช

444 Newsletter Science ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 2551

ไฮดรอยด์ (Hydroid)… พืชหรือสัตว์พิษ?
อ.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์

คำนวณคะแนน T และตัดเกรดออนไลน์
รศ.วัชระ รอดสัมฤทธิ์

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ดร.มรกต พุทธกาล

การหารลงตัว
รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา

ทีวีโปรเจกชั่น
ผศ.จรัส บุณยธรรมา

443 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2552) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

การทดสอบเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์รูปทรงพีระมิด
สำรวย ภูบาล และ สิทธิพร ใหญ่ธนายศ

การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ดิเรก ชูวิเชียร และ เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์

ฮิวริสติกสำหรับการจัดตารางการผลิตเครื่องจักรขนาน กรณีมีเวลาติดตั้งเครื่องจักรและมีข้อจำกัดของเครื่องจักร
กัญชลา สุดตาชาติ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบถดถอยโลจิสติกแบบสถิตและแบบพลวัตร
วรุณี มุริกา

การศึกษาสมรรถนะที่ถึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ฐิติมา อัศวพรหมธาดา, ปิยฉัตร จันทิวา และ สุพิชชา ชีวพฤกษ์

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์

442 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 2552 มรภ.ยะลา

เชื้อพันธุ์วุ้นสวรรค์ (Bacterial cellulose)
หัสลินดา บินมะแอ

Helicobacter pylori : แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะ
ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

อินทผาลัม (Phonenix dactylifera) พืชทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้
ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

สีย้อมเซลล์จากพืชท้องถิ่น (Dye From Local Plants)
ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไทย

เมธิลเอสเทอร์ ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มทอดไก่
อัชมาน อาแด

เทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์แบบมืออาชีพ
เชิดตระกูล หอมจำปา

สภาพการพัฒนาการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งในระบบ EL-YRU มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ศิริชัย นามบุรี

การสร้าง E-Learning ด้วย Adobe Captivate
จันทนา มีชัยชนะ

จากมูลฝอยอินทรีย์...สู่น้ำหมักชีวภาพ
จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

Solar cell….พลังงานทางเลือกหนึ่งสำหรับอนาคต
ซันวานี จิใจ

ความเครียด....ภัยร้ายในตัวคุณ
มุสตูรา ยะโกะ

ชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคที่มากับยุงลาย
ลักขณา รักขพันธ์

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 (Influenza A H1N1)
ดวงสมร ละอองอ่อน

442 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 2552 มรภ.ยะลา

การคัดเลือกและแยกจุลินทรีย์ทนร้อนจากแหล่งต่างๆ ในท้องถิ่น
หัสลินดา บินมะแอ

Palynology on Five Species of Apocynaceae.
Ismaair Jehlong

บทบาทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำปัตตานี
รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น, นุมาน หะยีมะแซ, อีสมาแอ กาเต๊ะ, รอมสัน หมาดมานัง, ดวงพร หนูจันทร์

สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นและประสิทธิผลของการอบแห้งชั้นบางเปลือกมังคุด
อีลีหย๊ะ สนิโซ, มะรูดิง กาซา

พลังงานความร้อนของไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ซูรีนา อาแว, ฮายาตี มูน๊ะ, อีลีหย๊ะ สนิโซ, เชิดตระกูล หอมจำปา, มะรูดิง กาซา

การลดความชื้นหมากด้วยพลังงานความร้อนร่วม
ฟามีรา สะอุดี, รัชดาภรณ์ ฮานาฟี, อีลีหย๊ะ สนิโซ, มะรูดิง กาซา, เชิดตระกูล หอมจำปา

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ : กรณีศึกษาระดับห้องปฏิบัติการ
วันทนา เนื้อน้อย, นันทกา ขวัญยืน, อีลีหย๊ะ สนิโซ, เชิดตระกูล หอมจำปา, มะรูดิง กาซา

441 วารสารวิทยาศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2552

วัสดุเพาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer)
บุญสนอง ช่วยแก้ว และ ไพบูลย์ มาลีสุวรรณ

ความหลากหลายของไม้เลื้อย ไม้พุ่มรอเลื้อย และไม้เถาเนื้อแข็ง ในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี
นันทร์นภัส สุวรรณสินธุ์ และอิสรพงษ์ สังข์ด้วง

ความถี่อัลลีลลบน STR 15 ตำแหน่งของคนงานจีนในประเทศไทย
สิรีธร แสงเพลิง และ ธงชัย เตโชวิศาล

การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
กาญจณา สุขาบูรณ์ สันต์ สุขวัจน์ สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ และ สมภพ เองสมบูรณ์

การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของไมโครแซทเทลไลท์ DYS390 DYS391 และ DYS393 ในคนไทย
ตุลยาภรณ์ อัครพัฒน์ และ ธงชัย เตโชวิศาล

ความถี่ของอัลลีลและการวิเคราะห์ทางสถิติของ STR 15 ตำแหน่งในประชากรไทย
พิมพ์รัตน์ ชาญปรีชญา และ ธงชัย เตโชวิศาล

การพัฒนาเทคนิค GC-MS ในการตรวจวิเคราะห์สารประกอบวัตถุระเบิด
วิชชุดา แสงประดับ, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง และ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี

การเปรียบเทียบสัดส่วนของตัวอักษรไทยในลายมือเขียนขนาดปกติกับขนาดขยาย : ศึกษาเฉพาะตัวอักษร ก ค ภ ข ฆ ฉ บ พ ษ
ณิศรา แสนสุข และ ณภพ ชุณหกรรณ์

การประยุกต์ใช้ Activated carbon ในการตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิง
จันทนา ระรื่นรมย์, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง และ ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี

การหาปริมาณ DPA ในดินปืนและเขม่าดินปืนจากกระสุนปืนออโตเมติก 4 ขนาด โดยเทคนิค HPLC
นิภาพรรณ จันต๊ะมา และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
สุภาดา ขุนณรงค์

เบื้องหลังเลข 9
วัชรี กาญจน์กีรติ

๙/๑๐/๕๒

440 วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2552

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดนอกฤดูกาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นพ ศักดิ์เศรษฐ์, ชัยพร เฉลิมพักตร์ และ อรพิน โปกุล

การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของเนื้อในเมล็ดปาล์มอบแห้งไขมันเต็มสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารสัตว์ปีก
เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ, นิวัติ เมืองแก้ว และ ชมัยพร สิทธิเกษมกิจ

การตรวจพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าในภาคตะวันตกของประเทศไทย
นพดล มีมาก และ ศิริลักษณ์ สายหงส์

อะฟลาทอกซินในอาหารโคนมจากภาคตะวันตกของประเทศไทย
นพดล มีมาก และ เพชรรัตน์ ศักดินันท์

ระบบตรวจสอบความผิดเพี้ยนของวัตถุชิ้นงานในกระบวนการกดตัดขึ้นรูปชิ้นงานของวัตถุต้นแบบ 2 มิติ
ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา, สุชาติ เย็นวิเศษ และ วิชาญ เพชรมณี

การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น
วิชิต มาลาเวช และ มารุต รักษา

การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดโดยใช้เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม
สุดคะนึง ณ ระนอง

การพัฒนาทักษาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถโดยสารรับจ้างในเขต อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จิตติมา ชูพันธ์, ดวงพร โสมสุข และ เข้มนที ศรีสุขล้อม

การพัฒนาวิธีควบคุมตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
พะยอม ธัญรส

การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของประชาชนในพื้นที่เกามุกด์ จังหวัดตรัง
พรทิพย์ หนักแน่น, กนกรัตน์ นาวีการ และ อนันต์ ปัญญาศิริ

การศึกษาสถานภาพและประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
จันทกัญญา วรรณวงศ์

439 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 2552 มรภ.บุรีรัมย์

พันธุศาสตร์เซลล์ของอีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา แถบสีแบบจี และแถบสีแบบจีที่ให้รายละเอียดสูง
สราวุธ แก้วศรี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนจากการจำจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ ในวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องระบบสารสนเทศสำนักงาน
กมลรัตน์ สมใจ

ระบบสารสนเทศภาวการณ์มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณปภัช วรรณตรง

ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมศักดิ์ จีวัฒนา

การทำความสะอาดตัวเองด้วยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (Nano-TiO2)
นิรามัย สื่อออก

บอระเพ็ด...สมุนไพรมหัศจรรย์
สุวรรณา จันคนา

GERD ภัยเงียบของมนุษย์
ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์

อาหารหมักดอง
ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง

การส่งเสริมสุขภาพ
สุภามิตร นามวิชา

เทคโนโลยีพลังงานลม
ธีรารัตน์ จีระมะกร

Eco Design : ออกแบบผลิตภัณฑ์ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
สุธีรา สุนทรรารักษ์

พลาสติกกับภาวะโลกร้อน
กุลธิดา ธรรมรัตน์

“HOLOGRAM” มิติใหม่แห่งภาพสามมิติ
จิรวดี โยยรัมย์

USB 3.0 มาตรฐานการเชื่อมต่อความเร็วสูง
ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

สนามแม่เหล็กในชีวิตประจำวัน
อุกฤษฎ์ นาจำปา

วิทยาศาสตร์การกีฬากับการดูแลสุขภาพในชุมชน
กริชเพชร นนทโคตร

การฝึกมากเกินสำหรับนักกีฬา
เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา

เมื่อต้องจับปืนครั้งแรก
พิพัฒน์ สมใจ

๕/๘/๕๒

438 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (2007) ม.นเรศวร Vol.1 No.1

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงหนอนนก (Tenebrio molitor L.) เชิงอุตสาหกรรม เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นฤมล อัศวเกศมณี
การใช้เปลือกกล้วยสุกแห้งเป็นวัตถุดิบในอาหารข้นโคนมสาว
เริงนภรณ์ โม้พวง, จำเนียน เป็กเครือ, จันทรา สโมสร และณวรรณพร จิรารัตน์

งานวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การตรวจวัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่พบในปัสสาวะของเกษตรกรสวนผักที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สุทิสา ถาน้อย, ธงชัย หน่อแก้ว และเสมอ ถาน้อย

พฤติกรรมการป้องกันกระดูกพรุนและภาวะกระดูกพรุนในสตรีจังหวัดพิษณุโลก
ศุภวิทู สุขเพ็ง, ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก, ภัสสุรีย์ ชีพมนต์ และสุทธิวรรณ มีแท่ง

437 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (2008) ม.นเรศวร Vol.2 No.1

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรรมาภิบาลในการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำป่า แผ่นดินถล่ม และน้ำท่วมซ้ำซาก
กิจการ พรหมมา และ สนอง ปะทะนมปี

การเถ้าลิกไนต์เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นเกษตรที่สูง : กรณีศึกษาพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, อุ่นเป็ง อินทจักร, ธนูชัย กองแก้ว และ ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ

ลักษณะคุณภาพของน้ำพริกแกงในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก
กมลวรรณ โรจน์สุนทร์กิตติ, ศศิวิมล จิตรากร, ธีรพร กงบังเกิด และนิติพงศ์ จิตรีโภชน์

งานวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาและพัฒนากระบวนการทำไวโอลินจากไม้ยางพาราตามมาตรฐานสากลในเชิงฝีมือช่างและศิลปกรรมไทย เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปิยพันธ์ แสนทวีสุข

การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี
วิทยา เมฆขำ

๒๑/๗/๕๒

436 สุนทรภู่ รำลึก ๕๒ รวมบทสดุดีและบทความเกี่ยวกับสุนทรภู่ (๒๕๕๒)มรภ.นครศรีธรรมราช

รวมบทกวีสดุดีคุณสุนทรภู่

รวมบทความเกี่ยวกับสุนทรภู่

ลำนำเทิดพระคุณสุนทรภู่

สุนทรภู่ : ชีวิตและผลงาน

บทบาทของเด็กและสตรีในความคิดของสุนทรภู่

โลกทรรศน์ของสุนทรภู่ในแง่ปรัชญา

การศึกษาของกุลบุตรไทยในทัศนะของสุนทรภู่

สุนทรภู่กับสุภาษิตสอนหญิง

สุนทรภู่สอนให้อยู่อย่างประหยัด

สุนทรภู่เป็นใคร : ในมิติใหม่ของสุจิตต์ วงษ์เทศ

นิราศภูเขาทอง : คำแถลงของกวีกับการตีความวินิจฉัยคุณค่า

จากแนวคิด คำสอนและความเชื่อของสุนทรภู่สู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นวัตกรรมคุณครูภู่สุนทร

ผู้หญิงงามอย่างมีคุณค่าในทัศนของสุนทรภู่จากสุภาษิตสอนหญิง

๙/๗/๕๒

435 วารสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 55 ฉบับที่ 173 มกราคม 2550

การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากห้องปฏิบัติการเซรามิก สู่การพาณิชย์
ชลัย ศรีสุข

พื้นลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
พายับ นามประเสริฐ
อรสา อ่อนจันทร์
กาจพันธ์ สกุลแก้ว

ISO/IEC 17025 กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลทางเทคนิค
วนิดา ชุลิกาวิทย์

ซอสมะเขือเทศ ซอสสวย มากคุณค่า
กมลกาญจน์ จิญกาญจน์

มารู้จักคีโมเมตริกส์กันเถอะ
สุภาพร โค้วนฤมิตร
นีระนารถ แจ้งทอง
คมสัน ตันยืนยงค์

แหล่งความไม่แน่นอนของการวัดที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือ HPLC
อุมาพร สุขม่วง
ปวิน งามเลิศ

ถั่วเน่าอาหารพื้นเมืองภูมิปัญญาของคนไทยเมืองเหนือ
อารี ชุวิสิฐกุล
ปิติ กาลธิยานันท์

การสร้างเครือข่ายจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการบริการ
เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี

434 อุปกรณ์พาสสีพสำหรับเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

กรองแก้ว ทิพยศักดิ์, ขนิษฐา สิริจามร, มธุรินทร์ สุทธิเชษฐ์ และสุรีย์พร ชื่นจิตต์

434 การทำน้ำส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์โดยวิธีเติมอากาศร่วมกับถ่านกัมมันต์

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

นิลุบล นุ่มสกุล, สุวรรณี จรรยาพูน และชลอ จารุสุทธิรักษ์

434 อิทธิพลของสภาวะเครียดจากความเค็มและความแห้งแล้งต่อคุณลักษณะทางสรีรวิทยาและการสังเคราะห์สารโพรลีนของข้าวสายพันธุ์ไทย

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

กนกพร สมพรไพลิน, สุธี ชุติไพจิตร และสุริยันตร์ ฉะอุ่ม

434 การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต คุณภาพผลกล้วยและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผลกล้วยหอมทองพันธุ์ไต้หวัน

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

สายชล สินสมบูรณ์ทอง

434 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันโดยวิธีการถดถอยริดจ์

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

ณัฐพร ภักดี และ น้อมจิต กิตติโชติพาณิชย์

434 การเปรียบเทียบผลการทดสอบการแจกแจงปกติ ด้วยสถิติทดสอบจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

อุมาพร จันทศร และมนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ

434 ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551
ปัญหาการสมมิติเชิงเส้นรอบรูปบางประการ

สมใจ จิตพิทักษ์ และรัตนาวดี ผ่องเส้ง

433 วารสาร สสวท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
ฉบับที่ 99 ตุลาคม - ธันวาคม 2540

มองสถาบันส่งสเริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นายอาคม เอ่งฉ้วน)

มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์
(นันทิยา บุญเคลือบ)

เรียงคำ/เคียงภาพ ผลงานสร้างสรรค์ ปี,40 สสวท.
(กองบรรณาธิการ)

ความรู้...บนกระดาษแผ่นเดียว
(พงษ์ชัย ศรีพันธุ์)

หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2521
(ปานทอง กุลนาถศิริ)

ป่าพรุเป็นอย่างไร
(ทิพย์วรรณ สุดปฐม)

ความมหัศจรรย์ของเลข 9
(บุญยิ่ง จันทร์เปี่ยม)

การวิเคราะห์ข้อปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
(THE ANALYSIS OF MULTIPLE CHOICE TYPE ITEM)
(ไชยยันต์ ศิริโชติ)

ชุดอุปกรณ์สาธิตการเกิดลม
(ประสิทธิ์ รุจิเรชเรืองรอง)

ชุมทางครูเด่น
(กองบรรณาธิการ)

วิทยาศาสตร์ในสื่อบันเทิง ของเล่น : ใครๆ ก็ชอบ
(พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์)

๑/๗/๕๒

432: การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู เน้นปรีชาสามารถของสถาบันราชภัฏ

สารครุศาสตร์ ม.รภ.นคร 2545
ผศ. เกษร รองเดช
หลักสูตร

432: การพัฒนาโครงการวิจัย (Research proposal)เพื่อขอสนับสนุนทุน

สารครุศาสตร์ ม.รภ.นคร 2545
ผศ.ดร.ณรงค์ อุ้ยนอง
โครงการวิจัย