๓๑/๗/๕๑

268: รักษ์พลังงาน 2551

รถใช้เชื้อเพลิงได้ 4 ประเภทยนยนต์ยุคน้ำมันแพงลิบลิ่ว
เพิ่มมูลค่าซีโอทูช่วยลดโลกร้อน ส่งป้อนพืชพันธุ์ในเรือนกระจก
Bimstec ความร่วมมือพลังงานแห่งเอเซีย
ม.ธรรมศษสตร์ ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวมุ่งอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าพลังงานคลื่น ความสำเร็จแห่งยุค
ww สาธิตการผลิตไฟฟ้า แบบทุ่งกังหันลมขนาดเล็ก
พลังงานใหม่ จุดไฟน้ำทะเล

267: สวนไม้ดอกหอม ฉ1,2,5,6 2546,ฉ8 2547,ฉ15 2548 ม.รภ.นคร

ดอกไม้ที่เป็นสัญลักณ์ของผู้สูงอายุ .. ขาวหอม
พันธุ์ไม้ดอกหอมในพี้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน .. ทีมเขานัน
สวนไม้ดอกหอมในโรงเรียน .. อัมพร ภูศรีฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ .. ศ.ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
บุญผู้ประเสริฐ..บุญนาค .. ขาวหอม
ส่าเหล้าปัตตานี พันธุ์ไม้ดอกหอมหายาก .. บุญยัง อินทรมาศ
พยอม พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดพัทลุง .. โสภนา วงศ์ทอง
ตะเคียนทอง .. เจนจิรา รื่นรส
เรียนรู้ .. จากครูพะยอม .. ผศ.ดร. เกศริน มนูญผล
กระซิก พรรณไม้ประจำจังหวัดสตูล .. โสภนา วงศ์ทอง
ลูกตอ ลูกเนียง ลูกเหรียง ผักยอดนิยมของคนปักษ์ใต้ .. ปัฐวิภา สงกุมาร
ดอกเสี้ยว ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .. ผศ. บุญวัฒนา บุญธรรม

269: การตกตะกอนน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกด้วยไบโอโพลิเมอร์

พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2546
จารุรัตน์ เชาวเลิศ สุกัญญา ไชยสุริยานันท์ สุทธิรักษ์ ศรีกุลธนากิจ วรพจน์ สุนทรสุข

269: การสร้างภาพตัดขวางวิธีแบ็คโปรเจ็คชั่นโดยใช้ความสมมาตรของพิกัด

Filtering-BackProjection for Tomographic Reconstruction using the symmetry of coordinate
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2546
ศุภชัย งามอเนกรัตน์ ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ มนัส สังวรศิลป์

๓๐/๗/๕๑

269: การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากกะลามะพร้าว โดยวิธีการกระตุ้นทางเคมีสำหรับการดูดซับฟีนอล

Synthesis of Activated Carbon from Coconut Shell by Chemical Activation of the Adsorption of Phenol
พระจอมเหล้าลาดกระบัง 2546
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ธีระโชติ ศรีธีระวิโรจน์ วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล

269: การลดปริมาณผงซํกฟอกที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการผลิตงผงซักฟอกชนิดธรรมดา

The Reduction of Rework in a Non-soap Detergent Process
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2546
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ รดีบูรณ์ ชินสุทธิ สุรเชษฐ์ จันตรี

269: การวิเคราะห์สมรรถนะการสื่อสารผ่านดาวเทียมเอทีเอ็มที่มีทราฟฟิก แบบคล้ายคลึงตัวเอง โดยการจำลองแบบและมีการส่งซ้ำแบบเอกซ์โพเนนเชียล

Performance Analysis of Satellite ATM Communication via Self-Similar traffic by Simulation Method with Exponential Backoff Scheme
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2546
กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี เกรียงไกร วงศ์โรจน์ภรณ์ สุวิพล สิทธิชีวภาค

266: ฟิสิกส์ไทย ฉ4 2550

สรุปข่าว : แว่นตาผลึกเหลว เซลล์สุริยะสไตล์กูเกิล วัตถุล่องหน
การขยายตัวของเอกภพนับจากบิกแบง 13.7 พันล้านปี..บุรินทร์ กำจัดภัย
รางวัลโนเบลฟิสิกส์ 2549 .. คัมภีร์ ค้าแหวน
มุมที่ทุ่มน้ำหนักได้ไกลที่สุด .. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
กฏการหักเหแสง ในชีวิตประจำวัน .. กฏการหักเหของแสงในชีวิตประจำวัน
แม่เหล็กไฟฟ้า : กฏของเกาสืและกฏฟาราเดย์แบบสถิต .. ชาญกิจ คันฉ่อง
เส้นใยนาโน : การประยุกต์ใช้งาน ..วิวัฒน์ นวลสิงห์ สันติ แม้นศิริ

๒๖/๗/๕๑

265: science newletter ฉ2 2550 ราชมงคลธัญบุรี

ศิลปะทางคณิตศาสตร์ (Math art) .. บุญฤดี แสงจันทร์
ภาวะโลกร้อน หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ .. วรนุช ทองพูล
ข้อควรระวังเรื่องปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว .. รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา

การแยกและปรับปรุงโครงสร้างสาร Lycopene เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Isolation and modification fo lycopene for antioxidant) .. นส.จินตนา วงษ์สุวรรณคูหา วิมุฒิ เสริมศรี นส.อรุณวงศ์ หงสืเวียงจันทร์ ดร.วณิภา นาคลดา ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ กิตติพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์

ปริศนาดาวเคราะห์น้อย อะโพฟิส .. สันติ ผัดวงค์
การสะเดาะกุญแจ .. ผศ.จรัส บุณยธรรมา

264: อ่าวปัตตานี : ทรัพยากรที่ยั่งยืน และสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
อับดุลนาเชร์ ฮายีสาเมาะ
สารมลพิษ สิ่งแวดล้อม

264: ไนเตรตในน้ำดื่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
รศ.วิโรจน์ ปิยวัชรพันธ์
ไนเตรต น้ำดื่ม

264: ไวอากร้า..ผู้พิชิตความอ่อนแอ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
ศศิธร ทองมา

264: อินเตอร์เน็ต (Internet)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

264: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคอ้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

264: ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
นิภาภัทร์ เนตรคง
ความคิดสร้างสรรค์

264: การศึกษาเปรียบเทียบการสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
ประยูร ดำรงรักษ์
เปรียบเทียบการสอน

264: ปริศนาฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

264: เทคนิคการเตรียมสไลด์คัลเจอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
ดอเล๊าะ ดาลี
สไลด์คัลเจอร์

264: การสกัด DNA จากกล้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
ผศ.สุชิรัตน์ อุทยารัตน์

264: สมุนไพร: ภูมิปัญญาไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
ผศ.บุญช่วย จินดาประพันธ์

264: ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 รภ.ยะลา
ชลินดา อริยเดช
สาหร่าย ความหลากหลายทางชีวภาพ

263: ราชภัฏกรุงเก่า ฉ19 2547 ม.รภ.อยุธยา

วัดราชบพิธฯ วัดแห่งสองรัชกาล อลังการด้วยเครื่องเบญจรงค์ .. มงคล บุษปกฤกษ์
เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต: อีกหนึ่งทางเลือกของวิธีวิทยาการวิจัย .. นภางค์ คงเศรษฐกุล
งานวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศิลปะ การทำหัวโขนเพื่อธุรกิจชุมชน ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .. ฉลอง สุนทรนนท์

๒๕/๗/๕๑

262: โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 2549 ม.รภ.ภาคใต้

ฝ่าวิกฤติ อุดมศึกษาไทย .. สุมณฑา พรหมบุญ
แนวทาง 10 ประการใน "การปฏิรูป" มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษาไทย แทนการ "ขายทอดตลาดหรือเซ๊ง" .. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
องค์กรเรียนรู้ .. ครรชิต มาลัยวงศ์
การเปลี่ยนแปลง .. ประชุม โพธิกุล
ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง .. ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด
การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management: Overview โครงการบริหารธุรกิจ ม.รภ.สวนสุนันทา
การบริหาร (ผู้นำองค์กร)สู่การเปลี่ยนแปลง ..กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้นำเชิงกลยุทธ์: การจัดการใช้สมองซีกซ้าย การนำใช้สมองซีกขวา .. ประชุม โพธิกุล
การวางแผนกลยุทธ์เชิงประยุกต์ ..ประชุม โพธิกุล
งานบริหารกลยุทธ์: หน้าที่ใหม่ในองค์กร .. ผศ.ดรพสุ เดชะรินทร์
ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ .. ดร.อธิปัตย์ กลี่สุนทร
มาร่วมกันสร้าง วัฒนธรรมธรรมมาภิบาลกันเถอะ .. ถวิลวดี บุรีกุล
ภาพลักษณ์องค์การ .. จิราภรณ์ สีขาว
ผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ..ประไพพรรณ เวชรักษ์
กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ .. รุงรัตน์ ชัยสำเร็จ
"Image" ภาพลักษณ์ขององค์กร ... มล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
องค์กรแห่งความสุข VS องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ .. ผศ.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
องค์กรที่ดีควรมีลักษณะแบบใด .. ผศ.ชาลี โกมลสุทธิ์

๒๔/๗/๕๑

261: สมาคมนักวิจัย ฉ3 2547

ผลงานวิจัยของกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ แกส NGV และ ไบโอดีเซล
ผลรายงานการวิจัยเรื่องไบโอดีเซล
ข้อมูลการผลิต และการใช้ไบโอดีเซลทั้งในและต่างประเทศ
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล
ผลการทดสอบควันดำและการวิเคราะห์แกสจากท่อไอเสีย
การทดสอบสมรรรถนะรถยนต์โครงการทดลองไบโอดีเซล

261: ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกทักษะการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมตนเองของผู้ป่วยที่เสพยาบ้าในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

สมาคมนักวิจัย ฉ3 2547
บุบผาบุญญามณี อ้อมเดือน บุญญามณี สยาม มุสิกะไชย
ผู้ป่วย ยาบ้า

261: การศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมาคมนักวิจัย ฉ3 2547
ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล

261: การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา

สมาคมนักวิจัย ฉ3 2547
ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

261:พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา มัธยมปลาย เทคนิค อาชีวิ ในจังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย

สมาคมนักวิจัย ฉ3 2547
ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์

261: การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสม สำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กทม.

Development of an Appropriate Solid Waste Reduction and Separation Model for Communities in Bang Sue District Bangkok Metropolis
สมาคมนักวิจัย ฉ3 2547
ผศ.จิตตรี โพธิมามกะ
การคัดแยกมูลฝอย

258: ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2542

1 การเรียนรู้ในทัศนะใหม่ .. บุปผาชาติ ทัฬิหกรณ์
2.เรียนรู้วิธีเรียนแบบร่วมมือ .. บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ์
3.การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคของเคแกน .. พิมพันธ์ เดชะคุปต์
4.การเรียนแบบร่วมมือสะพานสู่การเรียนรู้ร่วมกัน .. โสภาพรรณ แสงศัพท์
5.การเรียนการสอนแบบบูรณาการ .. ธิระชัย ปูรณโชติ
6. การสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน .. สุพิน ดิษฐสกุล
7. คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน .. บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
8. STS:อีกทางเลือกหนึ่งของครูวิทยาศาสตร์

๒๒/๗/๕๑

260: วิชชา 2537 รภ.นคร

ทิศทางการพัฒนาครุศาสตร์ราชภัฏในยุคโลกาภิวัฒน์ .. ประเสริฐจริยานุกูล
ใช้ชีวิตใหม่คุณค่าก่อนเกษียณอายุ .. เหม ทองชัย
ความขัดแย้งทางสังคมกับผลพวงการพัฒนา .. ณรงค์ บุญสวยขวัญ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย .. จันทราทองสมัคร
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ .. ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

259: สัพเพเหระ ผู้สร้างผู้สอนศิลปะ

นิทรรศการ ศิลปะคนเรียนครู 2544 รภ.นคร
นุภาพ มนต์เลี้ยง

259: ความคิด ความฝัน จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกในงานศิลปะ

นิทรรศการศิลปะคนเรียนครู 2544 รภ.นคร
เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์

๒๐/๗/๕๑

257: ฟิสิกส์ไทย ฉ3 2550

การอบรมครูออนไลน์..สรุปข่าว
เครื่องเติมพลังงานไร้สาย .. สรุปข่าว
วัสดุธรรมชาติที่มีค่าดรรชนีหักเห "ติดลบ" .. สรุปข่าว
เทคนิค PIXE กับปัญหาหมอกควัน ที่เชียงใหม่ .. ธีรศักดิ์ คำวรรณะ โฉม ทองเหลื่อยม สมศร สิงขรัตน์
FIB - เครื่องกลึงสำหรับงานระดับนาโนเมตร .. นิกร มังกรทอง
กลไกการเกิดสภาพนำยิ่งยวดในระดับจุลภาค ตัวนำยิ่งยวด .. พวงรัตน์ ไพเราะ
สารกึ่งตัวนำ-ตัวนำไซเบอร์ .. สกุลธรรม เสนาะพิมพ์
พลังงานไฟฟ้า (1) ตอน3 พลังงานอยู่ที่ไหน .. ชาญกิจ คันฉ่อง

256: นววุฑฒาจารย์ 2549 ม.รภ.นคร

คลายร้อนด้วยผักผลไม้ .. ผศ.สาคร นิปริยาย
วิธีผลิตแผนที่จากแผนที่พื้นฐาน.. ผศ.ลัดดา จิตต์ต่างวงศ์
รู้จักประหยัด สัมผัสความสุข .. ผศ.ประหยัด เกษม
เรื่องจากจดหมายอิเลคทรอนิกส์ .. ผศ.ชาญกิจ ชอบทำกิจ

๑๙/๗/๕๑

255: เทคโนโลยีวัสดุ ฉ44 2549

สืบสานพระราชปณิธาน.. ดร. ณัฐพันธุ์ ศุภกา
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริโดยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล.. ดร.พิธาน สิงห์เสน่ห์
ทฤษฎีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยใช้หญ้าแฝก.. บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์
ฝนหลวงพระราชทาน..สมฤทัย ชรรณานนท์
ทฤษฎีใหม่..ดร.ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง
ส.ค.ส. พระราชทาน.. ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล
ในหลวง กับงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน จากเชื้อเพลิงชีวภาพ..วิทูรัช กู๊ดวิน
ข้าวฟังดูธรรมดา แต่..ไม่ธรรมดา..อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร
อารมณ์ขัน อันเป็นมงคล..เกร็ดพระราชอารมณ์ขันของในหลวง
น้ำใสไร้ตะกอนด้วย PAC.. ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
เพียงอยากเห็นลูกเดินตามรอยเท้าพ่อ..หลัก 10 ประการในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ..เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์

254: เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์

254: การเลือกคู่ครองอย่างมีเหตุผล

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
สมหมาย จันทวี
การเลือกคู่ครอง

254: การจัดสวนแก้ว

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
พร พ่วงกิ่ม
สวนแก้ว

254: ไมโครคอมพิวเตอร์: ความจำเป็นยุคใหม่

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
หัสชัย สิทธิรักษ์

254: หลักวิทยาศาสตร์การฝึกซ้อม

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
เจริญ รองเดช
การฝึกซ้อม

254: โรคหัวใจกับการออกกำลังกาย

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
วิชิต สุวรรณโนภาส
โรคหัวใจ ออกกำลังกาย

254: พิษจากอาหาร

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
วิเชียร แก้วบุญส่ง

254: ยาปลอม-ยาเสื่อมคุณภาพ

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
ผศ. นิตยา วิปุลานุสาสน์
ยาปลอม ยาเสื่อม

254: อันตรายจากยาชุด

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
นพ.กรุงไกร เจนพาณิชย์
ยาชุด

254: รอบเดือนมาสายควรทำอย่างไร

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
รศ.นพ. เทพนม เมืองแมน
รอบเดือน

254: ทำอย่างไรจึงได้บุตรมีเพศตามที่ปรารถนา

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
นพ.เสบียง ศรีวรรณบูรณ์
เพศบุตร

254: ภาวะพร่องเอนไซม์กลูโคส--ฟอสเฟตดีฮัยโดรจีเนสกับพันธุกรรม

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
สาคร นิปริยาย
พันธุกรรม

254: จะเลือกน้ำมันพืชอย่างไรดี

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
บุญวัฒนา ศรีณพงษ์
น้ำมันพืช

254: การใช้น้ำสับปะรดทำให้เนื้อเปื่อยเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร

วิชชา ฉ3 2526 วค.นคร
สุดศิริ ศิธราชู สาลี่ บัวลำใย ดวงพร พุ่มสุวรรณ สาคร นิปริยาย

253: ขอแบ่งปัน "ความสุขของกะทิ" สู่สังคม

ไทยทรรศน์ ฉ9 2549 ม.รภ.นคร
ผศ.เสาวภา ธานีรัตน์

253: สมบัติ จันทรวงศ์: กับบทวิเคราะห์การศึกษาการเมือง ในงานเขียนประเภทนิทานสุนทรภู่

ไทยทรรศน์ ฉ9 2549 ม.รภ.นคร
จุไรรัตน์ รัตติโชติ
การเมือง สุนทรภู่

253: เงื่อนงำการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้ากุ้งกับเจ้าสังวาลย์

ไทยทรรศน์ ฉ9 2549 ม.รภ.นคร
นพดล กิตติกุล
เจ้าฟ้ากุ้ง เจ้าสังวาลย์ การสิ้นพระชน

253: เทศมหาชาติฉบับย่อ

ไทยทรรศน์ ฉ9 2549 ม.รภ.นคร
เขมปัญโญ

253: เทศมหาชาติฉบับย่อ

ไทยทรรศน์ ฉ9 2549 ม.รภ.นคร
เขมปัญโญ

253: การเขียนเรื่องนามธรรม

ไทยทรรศน์ ฉ9 2549 ม.รภ.นคร
ผศ.ชอุ่ม โชติทอง
นามธรรม

253: การปรากฏชองดัชนีปริเฉทในสถานการณ์การสื่อสาร ในภาษาไทยถิ่นใต้: นครศรีธรรมราช

ไทยทรรศน์ ฉ9 2549 ม.รภ.นคร
รศ.เปรมชญา ชนะวงศ์
ภาษาไทยถิ่นใต้

๑๘/๗/๕๑

252: โรคไข้เลือดออกมาร์เบิร์ก (Marburg Hemorrhagic Fever)

วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
บัญญัติ สุขศรีงาม
โรคไข้เลือดออก

252: การแพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ในสัตว์ทะเลจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง

Prevallence of Vibrio spp. in aquatic organisms collected from natural environments and aquaculture systems
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ แก้วกานต์ ศักดิ์อนุชัยชาญ นเศ เชื้อสุวรรณ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
สัตว์ทะเล การเพราะเลี้ยง

252: ผลของสี Sudan Blue ที่ใช้ผสมในอาหารเทียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera Hubner

Effects of Sudan Blue Dye in Artificial Diet on the Growth Development of Cotton Bollworm Helicoverpa armigera Hubner
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
ปรากรม ประยูรรัตน์ ปรริฉัตร ทองมา มานนท์ สุตันทวงษ์
หนอนเจาะสมอฝ้าย

252: ผลของสารสกัดจากผักแครด (Synedrella nodiflora(L.)Gaerth.) ด้วยตัวทำลายชนิดต่างๆ ต่อการงอกและการเจิรญเติบโตของพืชบางชนิด

Effect of Crude extracts from Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. by various solvents on seed germination and growth of some plants
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
ภาคภูมิ พระประเสริฐ วรัญญา นามนาเมือง
ผักแครด

252: การศึกษา Salmonella ในกบและการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะบางชนิด

Study on Salmonella in frog and antibiotic susceptibility tests
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
อังคนา หอมเสียง บัญญัติ สุขศรีงาม

252: การตรวจหาเชื้อ Babesia bovis ในเลือดโคโดยเทคนิคพีซีอาร์-อีไลซา

Detection of Babesia bovis in Cow Blood by PCR-ELISA
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
กล่าวขวัญ ศรีสุข นพพร ศราธพันธ์ โกสุม จันทร์ศิริ

252: ความไวต่อสารต้านจุลชีพของ Pasteurella multocida ที่แยกได้จากสุกร

Antibiotic Susceptibility of Pasteurella multocida Isolated from Pigs
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
สุดสายชล หอมทอง มาริษา ปักษาสวย
สารต้านจุลชีพ

252: การสำรวจโปรโตซัวปรสิต (Nematopsis spp.) ในทางเดินอาหารของกุ้งทราย (Metapenaeosis sp.)

Survey of Parasitic Protozen (Nematopsis spp.) in the Intestine of Red Shrimp (Metapenaeosis sp.)
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ชนัญญา เสมศรี
กุ้งทราย

252: ผลของพีเอชที่เป็นกรดต่อการยอมรับเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon

susceptibility to white spot syndrome virus (WSSV) of penaeus monodon reared under low pH condition
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
วิชชุดา ประสาทแก้ว ปภาศิริ บาร์เนต บุญรัตน์ ประทุมชาติ

252: พฤติกรรมการตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์/ไคโตซาน ไฮโดรเจน

Electrical sensitive behavior of poly (vinyl alcohol)/chitosan hydrogels
วิทยาศาสตร์บูรพา 2548
สุปราณี แก้วภิรมย์ นริศรา พันธุเวช

๑๖/๗/๕๑

251: โจทย์ปัญหา อุปสรรค การเรียนคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
ณรงค์ ไกรเนตร์

251: GMO: สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
บุษกร อุ๋ยวงษ์

251: พืชสมุนไพรไทยป้องกันมะเร็งได้จริงหรือ

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
วัชราภรณ์ ของไทย
สมุนไพร มะเร็ง

251: กินอย่างไรให้ไกลโรค

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
วันเพ็ญ เพชรสน

251: การตอนไก่

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล

251: พริกกะเกลือหายไปไหน

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
ดวงพร เดชกุลทอง

251: กว่าจะมาเป็นไข่

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
มนัญญา ปริยวัชญภักดี

251: ใครสร้างวัชรพืชจอมทรหด

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
อรพินทร์ เชียงปิ๋ว

251: พลังงานชีวภาพ..ทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
จันทนา ก่อนเก่า

251: ลัทธิกินคน

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
วัชรี จิตตรง

251: เห็นในถุงพลาสติก: จากบทปกิบัติการสุ่เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
มณีรัตน์ ไกรพิบูลย์

251: การผลิตผักแนวใหม่

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
อุบล สมทรง
ผลิตผัก

251: การวิจัย การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
ผศ.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ
แพทย์แผนไทย

251: อิสลามกับวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
ผศ.พรทิพย์ โต๊ะระหมาน
อิสลาม

251: ตำนานวัวลาน

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
ผศ.วิทยา แก่งสันเที๊ยะ

251: สาหร่ายเกลียวทอง

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
ผศ.บุญยัง ขันธะกาด

251: แมลงมีวิการผสมพันธุ์กันอย่างไร

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
การผสมพันธ์ แมลง

251: ขอบเขตแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 2543 รภ.เพชรบุรี
ผศ.อำนวย ขำปรางค์
พุทธศาสนา

250 การตรวจสอบความเป็นพิษของโครเมียมที่มีอิทธิพลต่อโครโมโซมของหอมหัวใหญ่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
ดร. กันภา สุขลิ้ม ดร.สิตา ทิศาดลดิลก

250: การตรวจหาเอนไซม์ไคโตซาเนสจากเมล็ดพืช Graminea และ Leguminosae

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
รุ่งสรรค์ คำเสือ สุภาณี ภาคารูป ผศ.ดร. มนะ ขาวเมฆ
เอนไซม์ไคโตซาเนส

250: อิทธิพลของการเก็บรักษาแบบแห้งร่วมกับสารละลายเคมีสูตรต่างๆ ที่มีผลต่ออายุการปักแจกันของดอกกุหลาบพันธุ์ดอกสีขาว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
ธีรทัศน์ คอนทรัพย์ ผศ.คำทอง มหวงศ์วิริยะ
อายุการปักเจกัน

250: เน็ตเวิร์กโปรโตคอล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
คงศักดิ์ บัวบาน
โปรโตคอล

250: มาตรฐานอาหารในยุคการค้าเสรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
นส.ณัฐมน มุงเพีย
มาตรฐานอาหาร

250: ระบบบำบัดแบบ SBR

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
นส.องค์อร อังคประสาทชัย

250: คุณรู้จัก "กาแฟ" มากแค่ไหน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2495 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
นส.นิตยา ประชาริโก

250: การประมาณค่าลิมิตของฟังก์ชัน โดยใช้ The Geometer's Sketedpad

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
ลิมิตของฟังชัน

250: ระบบสมการเชิงเส้นกับการสมดุลสมการทางเคมี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
ผศ.กอบกุล สังขะมัลลิก
สมการเชิงเส้น สมการทางเคมี

250: การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
ผศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
เอกลักษณ์บุคคล

250: ดินถล่ม "อุบัติภัยลุกใหม่"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญนำเพ็ญ

250: มารู้จักไบโอดีเซลกันเถอะ "พลังงานทดแทน..แทนน้ำมันเชื้อเพลิง"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
น.ส.มนต์ภัสสร กัณหาวงษ์
ไบโอดีเซล

250: เชื้อเพลิงทดแทน "ทางเลือกใหม่สำหรับพลังงานในอนาคต"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ

250: แฝก "หญ้ามหัศจรรย์"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฉ5 2549 ม.รภ.วไลอลงกรณ์
นส.สกุลรัตน์ พุกกะวรรณะ

๑๕/๗/๕๑

249: ประสิทธิผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือของประเทศไทย

สมาคมนักวิจัย 2550
ภูเบศ เลื่อมใส
บทเรียน รายวิชา เว็บ

249: ผลกระทบเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากการเปิดชายแดนประเทศไทย

สมาคมนักวิจัย 2550
พระมหาสมบูรณ์ พรรณา กุหลาบ รัตนสัจธรรม บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ รัญจวน ประวัติเมือง เฟื่องฟ้า บุญถนอม นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร กังสดาล กนกหงษ์ สุมิตราวิริยะ วิสาขา เทียนลม อภิวัฒน์ เย็นเปี่ยม สุพจน์ เพชรรุ่ง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

249: อิทธิพลของวิหารธรรมที่มีต่อความพึงพอใจในการทำงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเซรามิก ในภาคเหนือตอนบน

สมาคมนักวิจัย 2550
พรชนก ทองลาด
พรหมวิหารธรรม ความพึงพอใจในการทำงาน

249: การใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนวัยรุ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สมาคมนักวิจัย 2550
พิพุธพงษ์ แนวทอง

249: คุณภาพชีวิตในการทำงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

สมาคมนักวิจัย 2550
จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
คุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์

248: การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ผศ.สมศักดิ์ จีวัฒนา
ประสิทธิภาพบทเรียน

248: แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
สมบัติ ประจญศานต์
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร

248: กระบวนการปรับสภาพมลภาวะของชุมชนโดยกานำวัสดุเหลือทิ้งจากปลา (หัวปลาเครื่องในปลา ก้างและเกล็ดปลา) มาใช้ประโยชน์

กรณีศึกษา บ้านโคกเพชร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ผศ.ดร.จรัส สว่างทัพ และคณะ
วัสดุเหลือทิ้งจากปลา

248: แนวทางการเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมบุรีรัมย์จำกัด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ผศ.นสพ.ดำรง กิจติชัยศรี
คุณภาพน้ำนมดิบ

248: ระบบการตรวจสอบการบุกรุก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ณัฐพล แสนคำ

248: การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ทิพวัลย์ แสนคำ

248: การนำเสนองานสถาปัตยกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ดนัย นิลสกุล
สถาปัตยกรรม

248: โครงสร้างทางเคมีที่มีผลต่อโทนสีของสีย้อมผ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
สืบศักดิ์ ก้อนคำดี
เคมี โทนสีของ สีย้อมผ้า

248: 1 ศตวรรษ ไอน์สไตน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
อุกฤษฎ์ นาจำปา

248: การนำสถิติประยุกต์มาใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ผศ.ไพฑูรย์ ชุมแวงวาปี
สถิติ ทดลองวิทยาศาสตร์

248: ถ้วยชาม เซรามิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
อุษณีย์ มาลี

248: อุบัติเหตุความตายที่ใกล้ตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
สุวรรณา รักพานิชย์
อุบัติเหตุ ความตาย

248: กินอย่างไรให้เหมาะกับวัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ผศ.กริ่ง บำรุงชีพ
การกิน วัย

248: เส้นทางสู่สุขภาพดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ผศ.ดร.ปิยภรณ์ ศิริภานุมาศ
สุขภาพ

248: เหตุใดน้ำดื่มบรรจุขวดจึงไม่ได้มาตรฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ
น้ำดื่มบรรจุขวด

248: การวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.บุรีรัมย์
ผศ.ประหยัด สละกลาง
โปรตีน อาหาร

๑๔/๗/๕๑

247: มารู้จัก "พอลิเมอร์" กันเถอะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา

247: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปืนรีวอลเว่อร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
พิพํฒน์ สมใจ
ปืนรีวอลเวอร์

247: การศึกษาเปรียบเทียบตึกดิน 2 ชั้นจังหวัดอุบลราชธานี กับบ้านดิน 2 ชั้นที่เสถียรธรรมสถาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
ดนัย นิลสกุล
ตึกดิน บ้านดิน

247: เตาเผาศพ: อันตรายจากคนตายสู่คนเป็น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
คณิตตา ธรรมจริยาวงศา

247: DNA: มือปราบดับเบิลบอนด์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
สุธีรา สุนทรารักษ์

247: โรงโม่หิน เหมืองหินกับการจัดการมลพิษ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
สุนทร เทศสวัสดิ์วงศ์
เหมืองหิน มลพิษ

247: การศึกษากับวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
กริชเพชร นนทโคตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา

247: แก๊ส NGV ทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
ธีรารัตน์ จีระมะกร

247: พลังงานทดแทน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
อุกฤษฎ์ นาจำปา

247: สารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
สุวรรณา จันคนา
พืชสมุนไพร สารออกฤทธิ์

247: แมงดาทะเล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
พยอม รอดมงคลดี

247: การวิเคราะห์สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนด้วยโครมาโทกราฟีแก๊ส

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ2 2550 ม.รภ.บุรีรัมย์
ประหยัด สละกลาง
สารฆ่าแมลง

246: วิเคราะห์ความเวียนว่ายตายเกิด (วัฏจักรแห่งชีวิต)

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ผศ.ไชยงค์ ฉ่ำละมัย

246: ไดออกซิน (Dioxin)

ตะคอง 2542 นครราชสีมา
อุลัยวรรณ มีสุข ดาลัด เมธีปกรณ์

246: หลักการทำดอกไม้กระดาษสาชุบยางพารา

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ธนพร สกุลสราญสุข
ดอกไม้กระดาษสา ชุบยางพารา

246: ภัยมืดจากสัตว์เลี้ยง ตอนที่1 "โรคพิษสุนัขบ้า"

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์ น.สพ.สมพงษ์ วงษ์มา

246: ปกิณกะพลังงาน

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

246: What is ceramics

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
กฤตลักษณ์ ศรีรักษ์

246: แนวโน้มของโลก

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
พรพล รมย์นุกุล

246: ข้าวกล้อง : คุณค่ามีมากกว่า

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ผศ.สมชาย ภูมิพันธุ์

246: อาหารวิเศษของคนไทย

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ผศ.วนิดา โกสัย
อาหาร คนไทย

246: ภูมิสถาปัตย์ จัดสวนในบ้านยุค ไอ เอ็ม เอฟ

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
รัตนพันธ์ นันทวิจารณ์

246: เว็บไซต์ที่น่ารู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ Webmath

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
นฤเบศ ลาภยิ่งยง
ครูคณิตศาสตร์ เว็บไซต์

246: ทฤษฎีสัมพันธภาพในนิพพาน

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ผศ.วันชัย เคียนทอง
ทฤษฎีสัมพันธภาพ นิพพาน

246: เคมีหลังถุงลมนิรภัย

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ผศ.กมลทิพย์ กสิการ์
เคมี ถุงลมนิรภัย

246: โครงการรุ่งอรุณ: อรุณรุ่งเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ผศ.กมลทิพย์ กสิการ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

246: ช้างโคราชดึกดำบรรพ์ล้านปี (Khorat Fossil Probosciden)

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ช้างโคราชดึกดำบรรพ์ล้านปี

246: การวิจัยทางดานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ตะคอง 2542 รภ.นครราชสีมา
รศ.ดร.อภิชาติ สุขสำราญ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

๑๓/๗/๕๑

245: การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะไนโตรฟูรานด้วย LC/MS/MS

Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry
Lab. Today ฉ30 2548
ศิรินันต์ สุวรรณโมลี

245: Kevlar: The Wonderful Material เคฟลาร์ วัสดุมหัสจรรย์

Lab. Today ฉ30 2548
ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ

245: การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำต่อค่าความเป็นพิษของน้ำทะเล

LAB. Today ฉ3 2548
อาสาห์ จิตรแจ่ม

245: การกำจัดโลหะตกค้างด้วย Shewanella oneidensis

LAB. Today ฉ30 2548
อาสาฬห์ จิตแจ่ม

245: นิติวิทยาศาสตร์ และตัวอย่างกรณีศึกษา

LAB. Today ฉ30 2548
อาสาฬห์ จิตแจ่ม

245: เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ เทคโนโลยีของเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ

LAB.Today ฉ30 2548
พรรณทิพย์ ห่อศรีสัมพันธ์
เครื่องย่อยตัวอย่าง ไมโครเวฟ

245: Freeze Dryer เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

LAB.Today ฉ30 2548
เอกดนัย กอกิมพงษ์

245: ความหลากหลายของอุปกรณ์วัดปริมาณความเข้มแสง

LAB.Today ฉ30 2548
พรรณทิพย์ ห่อศรีสัมพันธ์
อุปกรณ์วัดความเข้มแสง

245: วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำด้วย DO meter การใช้งานและบำรุงรักษา

LAB. Today ฉ30 2548
เอกดนัย กอกิมพงษ์
ออกซิเจนในน้ำ

244: ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินค่าเล่าเรียนบุตร

Knowledge and Understanding of the Ramkhamhaeng University Government Officials Concerning the Right Usage for the Medical Expense Welfare and Child Education Fees Requirements
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
พิมพาพร อ้นอาจ
เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล

244: ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

The Opinions of Mid-Level Administrative Staff and Finance Personnel about Budget Administration in Ramkhamhaeng University
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
ผู้บริหารระดับกลาง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน

244: ความพึงพอใจ และความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

A satisfaction and Desire to the welfare and the Compensation of the officers in Ramkhamhaeng University
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
รสริน ศรีพญา
ความพึงพอใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน

244: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ :ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Factor Related to Participation of Organization Development: A Case Study of Ramkhamhaeng University Library
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
พรทิพย์ รักบุรี
ความพึงพอใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน

244: ความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

Knowledge Attitudes and Behaviors Regarding Food Consumption of Upper Secondary School Students in the Department of General Education Schools in Bangkok Metropolis
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
อนุกูล พลศิริ
การบริโภคอาหาร นักเรียน ทัศนคติ

244: ปัญหาและความต้องการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Problem and needs of Academic Services of Graduate Study Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
ชุติมณฑน์ รัตนวิบูลย์
การบริการการศึกษา บัณฑิตศึกษา

244: ปัญหาการเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยคำแหง

The Problem of Credits Transfer in the Bachelor of Arts Program in Political Science
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
มณทิชา ทองศาสตรา
การเทียบโอนหน่วยกิต

244: การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและสัณฐานวิทยาลัยของตัวอย่างไลเคนวงศ์ฟิสเซียซิอิ ที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ในประเทศ

Study on Chemical and Morphological Properties of Physciaceae Lichen Collection Samples from Different Locals in Thailand
วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
พิบูลย์ มงคลสุข
ไลเคน วงศ์ฟิสเซียซิอิ

244: ทฤษฎีควอนตัมเชิงสัมพันธ์ภาพของแบบจำลองฉายภาพยนต์ สำหรับการประยุกต์ใช้ในโครงสร้างของนิวเคลียส (ฉบับย่อ)

วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
พิสิทฐ์ วรสิงห์
ทฤษฎีควอนตัม โครงสร้างของนิวเคลียส

244: การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของอิมมานูเอล คานท์ An Analysis of Immanuel Kant's Philosophy of Education

วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
นฤมล มารคแมน

การสอนการใช้ห้องสมุดและทักษะทางสารนิเศในมหาวิทยาลัยของรัฐ (The Teaching of Library Use and Information Skills in State University

วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
ประภาส ภาวินันท์
ทักษะทางสารนิเศ

244: การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยกระบวนวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคม (Computer-Assisted Instruction for the Course of Statistics and Research in Soci

วิจัย ฉ1 2546 ม.รามคำแหง
ภีมศักดิ์ เองฉ้วน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

๑๒/๗/๕๑

242: การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวซีวภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ในการคืนกลับของน้ำมันและการบำบัดสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนน้ำมัน

วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ฉ2 2550
ศิริพรรณ สารินทร์
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ

242: อิทธิพลของสภาวะในการผสมต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ และยางเอทธิลีนไดอีน (EPDM)

วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ฉ2 2550
อุทัย เพทสุวรรณ พงษ์ธร แซ่อุย ชาคริต สิริสิงห ภุชงค์ ทับทอง

242: ผลของสัดส่วนการผสมต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางคลอโรพรีน (CR)

วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ฉ2 2550
ฐานันดร วันทะนะ ชาคริต สิริสิงห กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ พงษ์ธร แซ่อุย
ยางธรรมชาติ ยางคลอโรพรีน

242: การผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยเชื้อยีสต์ Saccharomycopsis fibuligera CBS 6310

วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ฉ2 2550
สุขใจ ชูจันทร์ ศุภกร เกียรติมานะโรจน์

242: ผลของเกลือและแมนนิทอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการผลิตสารเฟลโวนอยด์ในข้าวสายพันธุ์ไทย (Oryza sativa L. spp. indica)

วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ฉ2 2550
กนกพร สมพรไพลิน สุธี ชุติไพจิตร สุริยันตร์ ฉะอุ่ม

242: สื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการวิเคราะหห์ข้อมูลเชิงกลุ่มเบื้องต้น

วิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง ฉ2 2550
วิสูตร สาลี ปิยะ บูชา วีรานันท์พงศาภักดี

242: การใช้ตัวแบบเชิงเส้นที่วางนัยทั่วไปในการจำแนกกลุ่มผู้ป่วยไข้เลือดออก กรณีศึกษาผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 16 ปี โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

242: การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ฉ2 2550
สมคิด จูหว้า อรพิน กฤษณเกรียงไกร
สุขภาพ แคดเมี่ยม

๑๑/๗/๕๑

๑๐/๗/๕๑

241: การกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria Jasorvensis และ Microcystis aeruginosa

Lead (Pb^2+) Removal from Synthetic Wastewater by Cyanobacteria Jasorvensis and Microcystis aeruginosa
พระจอมเกล้าลาดกระบัง no.1 2550
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ

241: การจำลองแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต Optocoupler ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

Using Simulation Techniques to Increase Efficiency in Optocoupler Process of Electronic Part Company
พระจอมเกล้าลาดกระบัง no.1 2550
สาโรจน์ คำใส นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

241: การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่มีผลของฤดูกาล

Energy Forecasting Using Seasonal Time Series Analysis
พระจอมเกล้าลาดกระบัง no. 2550
พรรณวดี ชูเรือง

241: การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซน์ไซลาเนสจากเชื้อรา Fusarium moniliforme TISTR 3175 ในอาหารแข็ง

Optimization Condition for Xylanase Production from Fusarium moniliforme TISTR 3175 in Solid State Fermentation
ดุษณี ธนะบริพัฒน์ อรไท สุขเจริญ วิบูลย์ศรี เรืองทวีสิน

241: การศึกษาอิทธิพลของสารเคมีในการเตรียมสตาร์ชจากแป้งมันเทศ

Study on the Effects of Chemical Solution on Sweet Potato Starch Preparation
พระจอมเกล้าลาดกระบัง no.1 2550
วุฒิชัย นาครักษา ดารินทร์ กุลมาโนชวงศ์

241: ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับสินค้าคงเหลือเพื่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรมยานยนต์ในลักษณะการผลิตที่แตกต่างกัน

Factors Affecting the Determination of Safety Stock Level of Automotive Industry in Different Production Types
พระจอมเกล้าลาดกระบัง no.1 2550
กีรติ สุขในสิทธิ์ วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร

241: การศึกษาวิธีการหาค่าแบบจำลองพารามีเตอร์ SPICE Level 3 ของเอ็นมอส

The Study of Parameter Extraction of SPICE Level 3 of NMOS
พระจอมเกล้าลาดกระบัง no.1 2550
อนุชา เรืองพานิช รังสรรค์ เหมืองเหลือ

012: Adapted Web Content Delivery Process for Different Device

Engineering tran. no.2 2006 Mahanakorn
P. Poolnisai P.Sukwattana

012: Thai Monophthongs Vowel Phoneme Analysis Using Frequency Domain Classification

Engineering Tran. no.2 2006 Mahanakorn
A. Nosan T. Sripramong

012: Facial Feature Tracking using Active Appearance Model

Engineering Tran. no.2 2006 Mahanakorn
R. Morandotti, H.S. Eisenberg D.Mandelik Y.Silberberg M.Sorel C.R. Stanley and J.S. Aichison

012: Network Mobility System for Vehicles

Engineering Tran: 2006 no.2 Mahanakorn
T. Saelim P.Chumchu

240: ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร

การละเล่นพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย
ชื่นกมล ไชยณรงค์
สื่อรักการเรียกร้อง ของชาวหินตก
กิตติกร พนังแก้ว
ช้าน้อง คล้องรักจากบ้านราม
กัลญา หยูตุ้ง
สื่อสะท้อย..จากกลอนกล่อมเด็ก
ปรารถนา พยัคฆมาศ
มุมมองในนิทานชาวบ้าน
จุฬารัตน์ รัตนะ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับนิทานบ้าน ไม้เรียง
สุวราภรณ์ อินทุ่ม
อุทกวิภาชประสิทธิ: ชุบชีวิตชาวปากพนัง
เสาวภา เสนา
กว่าจะถึงวันนี้: ของลุ่มน้ำปากพนัง
ปรารถนา พยัคฆมาศ

240: การศึกษาสำนวนไทยถิ่นใต้ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร
สัญญา รักขพันธ์
สำนวนไทยถิ่นใต้

240: ปริศนาอะไรเอ่ยเคยทายเล่น

ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร
สมใจ พัฒนพงศ์
ปริศนาคำทาย

240: อ่านสังคมจากวรรณกรรม

ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร
เรณู บุญทองขาว
วรรณกรรม สังคม

240: รังนกนางแอ่น: ของดีเมืองปากพนัง

ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร
สัญญา รักขพันธ์

240: โรหิณี: นางงามที่ถูกลืม

ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร
เสาวภา ธานีรัตน์
นางงาม

240: ทักษะทางภาษากับธุรกิจขายตรง

ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร
สุปรียา มาลากาญจน์
ทักษะทางภาษา ธุรกิจขายตรง

240: บทวิเคราะห์ค่านิยม การยกย่องผู้มีความรู้และนักปราชญ์ในพระคัมภีร์โลกนีติปกรณ์

ไทยทรรศน์ 2545 รภ.นคร
ผศ.เปรมจิต ชนะวงศ์
โลกนีติปกรณ์

๙/๗/๕๑

239: ข้อกำหนดทางเคมี ของส่วนเหนือดินแมงลักคา Chemical Specification of Hyptis suavellens (L.) Poit. Aerial Parts

คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 2550 สถาบันวิจัยสมุนไพร
ประไพ วศ์สินคงมั่น ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก จารีย์ บันสิทธิ์ ธิดารัตน์ บุญรอด เย็นจิตร เตชะดำรงสิน ปราณี ชวลิตธำรง
ดินแมงลักคา

239: คุณภาพทางเคมีของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงใน 50% เอทานอล Chemical Quality of Derris scandens (Roxb.) Benth. Extract in 50% Ethanol

คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 2550 สถาบันวิจัยสถาบัน
ประไพ วงศ์สินคงมั่น ธิดารัตน์ บุญรอด เย็นจิตร เตชะดำรงสิน จารีย์ บันสิทธิ์ ปราณี ชวลิตธำรง
สารสกัด เถาวัลย์เปรียง

239: ข้อกำหนดทางเคมีและกายภาพของเถาวัลย์เปรียง (Chemical and Physical Specifications of Derris scandens (Roxb.) Benth.

คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 2550 สถาบันวิจัยสมุนไพร
ประไพ วงศ์สินคงมั่น ธิดารัตน์ บุญรอด เย็นจิตร เตชะดำรงสิน จารีย์ บันสิทธิ์ ปราณี ชวลิตธำรง
เถาวัลย์ เปรียง

239: การศึกษาควบคุมคุณภาพของลำต้นขมิ้นเครือ (Quality Control Study of Arcangelisia Flava Stem)

คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 2550 สถาบันวิจัย
เย็นจิตร จิวเวชดำรงค์กุล วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ ทวีผล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ขมิ้นเครือ

239: การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร

คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 2550 สถาบันวิจัยสมุนไพร
ธิดารัตน์ บุญรอด
สารสกัด สมุนไพร

239: การควบคุมคุณภาพและกำหนดมาตรฐานสมุนไพร

คุณภาพทางเคมีของสมุนไดร 2550 สถาบันวิจัยสมุนไพร
วารุณี จิรวัฒนาพงศ์
สมุนไพร กำหนดมาตรฐาน

238: ลูกค้าร้านกาแฟ

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
พรพล รมย์นุกูล
กาแฟ

238: สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาที่ใช้บำบัดโรคมะเร็ง

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
สุภัสร์ สุบงกช
ยา โรคมะเร็ง

238: การเขียนบทความวิชาการ

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
ผศ.ศศิธร ธัญลักษณานันท์

238: เมื่อสุนัขหรือแมวถูกงูกัด เราจะทำอย่างไร

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์
สุนัข แมว ถูกงูกัด

238: มหัศจรรย์แห่งพืชผัก

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชศรีมา
นพเกล้า สิงห์พยัคฆ์
พืช ผัก

238: ต้นไม้สำนวนไทย

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
ผศ.กมลทิพย์ กสิภาร์
สำนวนไทย

238: ผลิตสัตว์อย่างไรปลอดภัยสู่ครัวโลก

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
รัชนีกร มูลปา
ผลิตสัตว์

238: พิษจากสารตะกั่ว

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
วราภรณ์ เจียมจิตรพานิช
สารตะกั่ว

238: กระโปรงเบื้องต้น

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
ธนกร สกุลสราญสุข
กระโปรง

238: ไมโครเวฟ

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
ผศ.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา

238: สุรากล

238: ภูมิปัญญาอาหารไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
ปรรัตน์ เซ็นกลาง

238: ทิศทางในอนาคตของนาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
ขวัญหญิง คุ้มทองหลาง
นาโนเทคโนโลยี

238: Cluster and Grid

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
กริช กองศรีมา

238: ปัญญาเพื่อพํฒนาประเทศ

ตะตอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
นายแพทย์ประเวศ วะสี

238: พระพุทธศาสนามรดกอันล้ำค่าของสังคมไทย

ตะคอง 2547 ม.รภ.นครราชสีมา
ผศ.ไชยงค์ ฉ่ำลมัย
พุทธศาสนา

๘/๗/๕๑

237:ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเมล็ดดาวเรืองและเมล็ดหงอนไก่

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
สายัณ พุทธลา
รังสีแกมมา

237: การวางแผนระบบส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาการจัดสรรกำลังผลิตไฟฟ้าเชิงเศรษฐศาสตร์ร่วมกับการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้า

237:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการคำนวณทฤษฎีของเบส์ โดยใช้แผนภาพรูปต้นไม้กับการใช้ตารางแจกแจงความถึ่

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
ชะเอม สาย
ทฤษฎีบทของเบส์

237: พืชสกุลพริกไทยชนิดใหม่ของโลก

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
อรุณรัตน์ ฉวีราช รุ่งลาวัลย์ สุดมูล ปิยะ โมคมุล ธวัดชัย ธานี

237: สารต้านมะเร็งในองุ่นแดง

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
นภาพร แก้วดวงดี
สารต้านมะเร็ง องุ่นแดง

237: นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
วันทนี สว่างอารมณ์
การพัฒนาการท่องเที่ยว

237: หนอนปลอกน้ำแมลงนิรนาม

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
อนันต์ สกุลกิม

237: ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
บุญมี กวินเสกสรรค์

237:พรรณไม้ในเสฉวน

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
วิชัย ปทุมชาติพัฒน์
พรรณไม้

237: ภาวะโลกร้อนกับการเผชิญที่ต้องเร่งแก้ไข

ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2550 ม.รภ.บ้านสมเด็จ
จินดารัตน์ ปุญยสาร
ภาวะโลกร้อน

236: อิทธิพลของอัตราการให้ความร้อนต่อความแน่นตัว และค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ของเซรามิก เลคเซอร์โคเนตไททาเนต

วิทยาศาสตร์ ฉ1 2007 ม.นเรศวร
ชมพูนุช พืชมาก

236: ระบบตรวจสอบชื่อดีโดยใช้หลักการตั้งชื่อแบบทักษาปกรณ์และการจัดกลุ่ม

วิทยาศาสตร์ ฉ1 2007 ม.นเรศวร
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ กนกกาญจน์ นมะหุต

236: ผลทางเซลล์วิทยาของอะลูมิเนียมในข้าวพันธ์สุพรรณบุรี 1(Oryza sativa L.ev. Suphanburi 1)

วิทยาศาสตร์ ฉ1 2007 ม.นเรศวร
นุกูล จงหอมขจร วิไลภรณ์ บุญญากิจจินดา สุพรรณญิกา เศ็งสาย วิมล ขวัญเกื้อ

236: ผลของอุณหภูมิแกคลไซน์ที่มีต่อโครงสร้างผลึกและสัณฐานวิทยาของผงผลึกเลดแบเรียมไททาเนต

วิทยาศาสตร์ ฉ.1 2007 ม.นเรศวร
ธีระชัย บงการณ์ พีระพงษ์ ปัญญา

236: การสำรวจกล้วยไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

วิทยาศาสตร์ no1 207 ม.นเรศวร
อนุพันธ์ กงบังเกิด ทองพูนราชวังอินทร์ วศินีทองคำ สายสมร ปาระมี คงศักดิ์ พร้อมเพท
กล้วยไม้

๖/๗/๕๑

235: มารู้จักไวน์กันเถอะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
นฤมล ประภาสุวรรณกุล
ไวน์

235: วานรสมุทร: ทฤษฎีใหม่ของวิวัฒนาการมนุษยชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
อาทิตย์ ปุษยะนาวิน
วิวัฒนาการ

235: แค่ขวากับซ้ายสำคัญอย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
ณัฐนพธร พลูธนะ
ขวากับซ้าย

235: อาชีวอนามัยกับระบบการค้าเสรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์
อาชีวอนามัย การค้าเสรี

235: เซลล์แสงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
ผศ.อรุณี เรืองวิเศษ

235: ครูคณิตศาสตร์ที่นักเรียนต้องการและนักเรียนที่ครูคณิตศาสตร์ต้องการยุค2000

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
อุบล กลองกระโทก
คณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์

235: การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
สุภัทรา ศรีศันสนีย์
โรคมะเร็ง วิธีการทางคณิตศาสตร์

235: สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี 3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
สุทธิพงศ์ บุญผดุง
สมการพหุนาม

235: ตำนานจตุรัสกล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
จตุรัสกล

235: การแก้ปัญห Tower of Hanoi ด้วย ภาษาจาวา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 รภ.สวนสุนันทา
ผศ.วิเชียร ศรีพระจันทร์

๕/๗/๕๑

010: Design and Implementation of a Pulse Oximeter Using a DS80C320 Microcontroller

Engineering tran. vol7 2007 Mahanokorn
P. Polpiboonlarp, S. Udomsin B. Charoen
Biomedical Engineering

010: CMOSRF Low Noise Amplifier Design Method

Engineering Tran. vol7 2004 Mahanokorn
V. Jirakittidul J. Mahatthannatkul
Electrical Engineering

234: สร้างครอบครัวให้ล้อมรัก

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
ผศ.รท.หญิง วิภาวี เกียรติศิริ

234: สร้างครอบครัวให้ล้อมรัก

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
ผศ.รท.หญิง วิภาวี เกียรติศิริ

234: สมุนไพรเพื่อชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมไทย

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
สุนทรี จีนธรรม
สมุนไพร

234: ชีวิตปราศจากน้ำตาล

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
ผศ.สุภา อุ่นสกุล
น้ำตาล

234: อาหารฮาลาล Halal Food

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
วรรณิกา พานิชกรกุล

234: ลักษณะประจำพันธุ์บางประการของว่านสี่ทิศ 4 พันธ์

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
ผศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก
ว่านสี่ทิศ ลักษณะประจำพันธ์

234: การสอนคณิตศาสตร์แบบ PBL (Problem based Learning)

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
ผศ.กอบกุล สังขะมัลลิก

234: การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Visual Basic 6.0

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
สมบูรณ์ ภู่พงศกร
การเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล

234: การะบวนการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
สมบูรณ์ ภู่พงศกร

234: การพัฒนาและศึกษาผลการใช้บทปฏิบัติการเรื่องการสกัด และแยกองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรต่อผลการเรียนวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของนศ.สถาบันราชภัฏ

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
ศิริกานต์ ผาสุข
สมุนไพร วิชาเคมี

234: ดอกไม้ "อาหารตา อาหารใจที่ใช้เป็นอาหารปากได้"

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
วิไลพร สุขสนอง

234: การตกแต่งข้อความในเอกสารด้วยรูปภาพ

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
กมลมาศ ชินศรี

234: บอเร็กซ์ สารห้ามใช้ในอาหาร

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
พรทิพย์ ฐานมั่น

234: การเรียงและคัดเลือกข้อมูล

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
สุนี ปัญจะเทวคุปต์

234: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประชาชน เพื่อประชาชน

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
อำนาจ มั่นทน

234: พัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติ ; เรายังขาดสิ่งใด ?

การเวก 2544 รภ.วไลอลงกรณ์
ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม

234: พัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติ ; เรายังขาดสิ่งใด ?

การเวก 2544 รภ. วไลอลงกรณ์
ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม

๔/๗/๕๑

09: Study of RF Data Transmission in the GSM System Network in the Bangkok Metropolitan Area

Engineering vol 6 2003 Mahanakorn
A. Saeng Thanawanish V. Vivek A. Ekwongviriya

09: การส่งข้อมูลคลื่นความถี่วิทยุระบบ GPRS บนโครงข่าย GSM ในพื้นที่เขตเมืองกรุงเทพฯ

Study of RF Data Transmission in the GSM System Network in the Bangkok Metropolitan Area
Engineering Tran. vol6 2007 Mahanakorn
อภิชาติ แสงธนวณิชย์ เวช วิเวก อนันต์ เอกวงศ์วิริยะ

๓/๗/๕๑

233: โครงสร้างและความต้านทานไฟฟ้าของซิลิกอนไดออกไซด์ที่เตรียมจากเถ้าแกลบ

Structure and Electric resistance of SiO2 Prepared from Rice Husk Ash
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
พัฒนสุข ชินินอก ศุภกร ภู่เกิด สมบัติ สุขเสมอ

233: เส้นทางเต้าหู้จากครัวจีนสู่ครัวไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
ธีรวี เรือนสิงห์
เต้าหู้

233: สมรรถภาพจิต เพิ่มพลังชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
รศ.พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์

233: สามัญลักษณะแห่งจิตวิญญาณของนักคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
รศ.พีระพล ศิริวงศ์
นักคณิตศาสตร์

233: ศักยภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
อนุชา เพียรชนะ
คุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำ

233: การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในใบชาโดยวิธีฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
กัญญา เกิดศิริ
คาเฟอีน ใบชา ฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม

233: การปนเปื้อนของสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำดิบและน้ำประปาใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธี gas chromatography - electron capture detection

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
บุญมี นากรณ์ อมรรัตน์ วงษ์กลม เกยูร ทุมเพ็ง เชิดพงษ์ ทองมี จิราภรณ์ มูลสิน
ไตรฮาโลมีเทน การปนเปื้อน

233: สารสกัดจากเปลือกมะนาวสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสได้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
อมรรัตน์ วงษ์กลม ศรัญญา แวงชิน ศศินันท์ จรรยา
สารสกัด เปลือกมะนาว

233: การวิจัยและพัฒนาการผลิตสุรากลั่นชุมชน

Research and development of community distilled liquor production
ว่าที่ร.ต.หญิง เกศินี จันทรโสภณ อมรรัตน์ วงษ์กลม โรรวี เรือนสิงห์ สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา
สุรากลั่น ชุมชน

233: การศึกษาบรรพชีวินวิทยาที่โคกผาส้วม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
ยุทธ แม้นพิมพ์
บรรชีวินวิทยา

233: การศึกษาบรรพชีวินวิทยาที่โคกผาส้วม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบล

233: คุณภาพปุ๋ยหมักจากการหมักขยะมูลฝอยโดยใช้บ่อหมักแบบต่างๆ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
บวร ไชยษา
ปุ๋ยหมัก ขยะมูลฝอย

233: การศึกษาไคเนติกส์ของการสังเคราะห์ซีโอไลต์และพารามิเตอร์ทางเทอร์โมไดนามิกส์กับการนำซีโอไลต์ไปใช้ประโยชน์

Kinetic study of synthetic zeolite and thermodynamic parameters with applications of zeolite
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
ดร.สุดาพร ตังควนิช

233: วัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก (Thermoelectric Materials)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
ผศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด
เทอร์โมอิเล็กตริก

233: พลาสติก และ โฟม ขยะที่มีค่าไม่ควรมองข้าม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
ผศ.อนันต์ ขัมภรัตน์

233: วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
ผศ.จินตนา ชัยสุโรจน์

233: วิวัฒนาการของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
ผศ.วันเพ็ญ ภูติจันทร์

233: พฤติกรรมของเคออติกในกลศาสตร์แผนเดิม (Chaotic Behavior in Classical Mechanics)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
รศ.ดร.ประสาร ไชยณรงค์

233: เอกภพกำลังขยายตัว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548 ม.รภ.อุบล
รศดนัย วิโรจน์อุไรเรือง
เอกภพ

๒/๗/๕๑

232: สถานการณ์การใช้สารไตรบิทิลทินและการเกิด Imposex ของหอยกลุ่ม Gastropod ในประเทศไทย

Status of Tributyltin Utilization and Occurrence of Imposex in Thai Gastropods
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ กณิกนันต์ ศรีสวัสดิ์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
สารไตรบิวทิลทิน หอย

232: โรคไข้เลือดออกอีโบลา Ebola Hemorrhagic Fever

วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
บัญญัติ สุขศรีงาม
ไข้เลือดออก

232: ผลของน้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง (Brassica Chinensis)

Effect of Wood Viegar on Growth of Chinese Cabbage (Brassica Chinensis)
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
ปรากรม ประยูรรัตน์ ปริฉัตร ศรวิถี
น้ำส้มไม้ ผักกวางตุ้ง

232: ผลความเข้มข้นของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาว (Brassica Pekinensis)

Effect of Enzyme Ionic Plasma Concentration on Growth of Brassica pekinensis
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
ปรากรม ประยูรรัตน์ ยุพา แดงหนองแปน
น้ำหมักชีวภาพ ผักกาดขาว

232: แบบแผนอาร์เอพีดีเพื่อการบ่งชี้ชนิดของม้าน้ำ 3 ชนิด (Genus Hippocampus)

RAPD Patterns for Species Identification of Three Species of Seahorse (Genus Hippocampus)
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
พิทักษ์ สูตรอนันต์ เสาวภา สวัสดิ์พีระ
ม้าน้ำ

232: การตรวจวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมภายในชนิด และระหว่างชนิดของม้าน้ำสกุล Hippocampus โดยเทคนิคอาร์เอพีดี

Intra and Inter-Species Genetic Difference Analysis of Seahorse Species in Genus Hippocampus by RAPD Technique
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
พิทักษ์ สูตรอนันต์ นพรัตน์ กระต่ายทอง เสาวภา สวัสดิ์พีระ
พันธูกรรมภายใน ม้าน้ำ

232: การศึกษา Salmonella ในแมลงสาบและการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ

Study on Salmonella in Cockroach and their Antibiotic Susceptibility
วิทยาศาสตร์ บูรพา 2006
ระออ รัตนประทุม บัญญัติ สุขศรีงาม
แมลงสาบ ยาปฏิชีวนะ

232: ความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันเบนซินของราทะเลภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน

Ability of Marine Fungi in Biodegradation of Gasoline Under Aerobic Condition
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
ภิรยาพร เปรมประเสริฐ สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ อภิรดี ปิลันธนภาคย์
การย่อยสลายน้ำมันเบนซิน ราทะเล

232: น้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Tide Around Loi Island Sri Racha. Chonburi Province
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
มณฑล อนงค์พรยศกุล
น้ำขึ้นน้ำลง

232: สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

Organochlorine Pesticides in Secdiment from the East Coast of Thailand
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
ปิยะวรรณ ศรีวิลาส กานดา ใจดี
สารฆ่าแมลง ออร์กาโนคลอรีน

232: การวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ทำเส้นใยพอลิเอสเทอร์

Analysis of Drinking Plastic Containers for Recycle as Polyester Fibers
วิทยาศาสตร์บูราพา 2006
เผ่าเกียรติ เลิศพลากร ศรัญญา ธนโสภิต มาลินี ชัยศุภสินธ์
พลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม

232: การสังเคราะห์อนุพันธ์ชนิดใหม่ของสารจำพวก Unsaturated Enol Ether

Synthesis of New Derivatives of Unsaturated Enol Ether
วิทยาศาสตร์บูรพา 2006
กฤษณา ปิวสาร สิทธิเดช ปุรินทรวกุล รุ่งนภา แซ่เอ็ง

232: การสังเคราะห์และการทดสอบคอเลสเตอรอล-อิมพรินต์พอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาไครเลท) ที่เตรียมโดยกระบวนการเกิดพอลิเมอร์แบบแขวนลอย

Synthesis and Evaluation of a Cholesterol-Imprinted Poly(2-Hydroxyethyl methacrylate) Prepared by Suspension Polymerization
วิทยาศาสตร์ บูรพา 2006
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค เต็มสุข แตงหอม
คอเลสเตอรอล

๑/๗/๕๑

05: Cloud Detection in Satellite Images

Engineering Tran. vol7 2004 Mahanakorn
C. Kaewthong S. Jantarang
Digital Image Processing

05: An Efficient Architecture for PN-Sequence Generation in 3G Mobile Transceivers

Engineering Tran. vol7 2004 Mahanakorn
P. Sakarin P.Sirisuk
Telecommunication Engineering

05: Implementation of a Digital Signal Processing Experiment (DSPE) Payload on Small Satellite

Engineering Tran. vol7 2004 Mahanakorn
P.Sanitlhua P.Sirisuk S.Jantarang
Satellite Engineering

05: Timing Recovery System for DS-CDMA Demodulator Using DSPE Payload on Small Satellite

Engineering Tran. vol7 2004 Mahanakorn
T. Rojanavanij P. Sirisuk S. Jantarang

231: Self-Care การถนอมสายตา

รภ.เพชรบุรี ฉ2 2545
เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ

231: จากอดีตและปัจจุบันสู่อนาคตการปฏิรูปการศึกษาไทย: สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

รภ.เพชรบุรี ฉ2 2545
สิปปนนท์ เกตุทัต
การปฏิรูปการศึกษา

231: อนัตตลักขณสูตร กับ หลักวิทยาศาสตร์

รภ.เพชรบุรี ฉ2 2545
อำนวย ขำปราง

231: เมืองเพชร แต่เก่า เล่าสู่กันฟัง

รภ.เพชรบุรี ฉ2 2545
นฤทธิ์ ศรีวรรณ

231: Potentials of Tourism in Phetchaburi Province

รภ.เพชรบุรี ฉ2 2545
Chomyong Toatong

231: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อีกมุมหนึ่งของชีวิตในฐานะนักท่องเที่ยวธรรมชาติ หัวหอกการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

รภ.เพฃรบุรี ฉ2 2544
สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

229: มุมมองเกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือน ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติพฤติกรรม ป้องกันโรคกระดูกพรุน ของสตรีวัยหมดประจำเดือน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
พันทวี เชื้อขาว สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ บุปผา อนต๊ะแก้ว
ภาวะหมดประจำเดือน โรคกระดูกพรุน สตรีวัยหมดประจำเดือน

229: ผงสีธรรมชาติสำหรับการย้อมเส้นไหม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
วรรณา กาญจนมยูร ธีรพล พรมโสภา จินตนา จิตต์จำนง
ผงสีธรรมชาติ การย้อมเส้นไหม

229: พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
พัฒนศักดิ์ จันทร์สมุด กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์
การจัดการมูลฝอย

229:การคาดการณ์ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจากความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ทำเหมืองและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษา โครงการเหมืองแร่โพแทซ

แหล่งสมบูรณ์ (แหล่งอุดรใต้) จ.อุดรธานี
ชูศักดิ์ เขียวสะอาด อุไรวรรณ อินทร์ม่วง วิชุดา โค้วธนพานิช

229: ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไม้รับเคมีบำบัด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
อาริยา สอนบุญ บำเพ็จจิต แสงชาติ พรรณงาม พรรณเชษฐ์ วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์

229: ฟังก์ชันความราบเรียบในเจเนติกอัลกอริทึมสำหรับหาโค้งควบคุมที่เหมาะสม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
เจเนติกอัลกอริทึม

229: ภาพเรดาร์ในงาสำรวจระยะไกล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
ธีระ ลาภิศชยางกูล

229: ภาวะเครียดในสัตว์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
วรพล เองวานิช
ภาวะเครียด สัตว์

230: นกยูงกับนาโนเทคโนโบยี

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
กานดา สิงขรัตน์
นกยูง นาโนเทคโนโลยี

230: เส้นใยนาโน

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
วิวัฒน์ นวลสิงห์ สันติ แม้นศิริ
นาโน

230: เวคเตอร์II การบวกเวคเตอร์ และการประดับประดาอวกาศ

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
ชาญกิจ คันฉ่อง

230: การวัดอัตราเร็วเครื่องบิน

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
สมชาย เกียรติกมลชัย
อัตราเร็ว เครื่องบิน

230: เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับน้ำดื่มชุมชน

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
พิกุล วณิชภิชาติ
เทคโนโลยีเมมเบรน น้ำดื่มชุมชน

230: ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดลและการเปลี่ยนโมเมนตัม

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
การดล การเปลี่ยนโมเมนตัม

230: ชีวกลศาสตร์ของการเตะลูกฟุตบอล

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
สมศร สิงขรัตน์
ชีวกลศาสตร์ การเตะลูกฟุตบอล

230: เตะให้เลี้ยวได้อย่างเบคแฮม

ฟิสิกส์ไทย ฉ2 2549
อำพล วงศ์จำรัส
เตะให้เลี้ยว

229: การประเมินความสามารถในการรวมตัวแบบทั่วไปของลักษณะทางคุณภาพผลและต้นมะเขือเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
สกุลการต์ สิมลา เกษม พิลึก ชัยฤกษ์ สงวนทรัยากร ประสิทธิ์ ชุติชูเดช เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง ศักดา แก้วสิทธิ
มะเขือเทศ

229: การแยกและจัดจำแนกเชื้อ Actinomycetes ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
อภิเดช แสงดี กาญจนวดี ภูศร๊ บังอร แถวโนนงิ้ว
จำแนกเชื้อ ยับยั้งเชื้อ

229: ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการฆ่าไรฝุ่น

Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉ4 2550 ม.มหาสารคาม
อำมร อินทร์สังข์ จำรูญ เล้าสินวัฒนา วรรณะ มหากิตติคุณ พรพิมล ชื่นชม จรงค์ศํกดิ์ พุมนวน
สมุนไพร ไรฝุ่น